Có thể dùng giấy phép lái xe trên VNeID làm giấy tờ hợp lệ từ 1/6
Xe
Có thể dùng giấy phép lái xe trên VNeID làm giấy tờ hợp lệ từ 1/6

Theo quy định mới, thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID cũng được coi là giấy phép lái xe hợp lệ, áp dụng từ ngày