Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) - Chương 1093
Truyện
Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) - Chương 1093

Truyện Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) - Chương 1093 với tiêu đề 'C1093: Ngự long tại thiên'