Vai trò thực sự của Koby và Smoker trong One Piece
Trò chơi
Vai trò thực sự của Koby và Smoker trong One Piece

Koby và Smoker là 2 ví dụ minh họa cho ý nghĩa của việc trở thành hải quân.