Mệt mỏi trước nỗi kinh hoàng, streamer Độ Mixi cầu cứu CĐM
Trò chơi
Mệt mỏi trước nỗi kinh hoàng, streamer Độ Mixi cầu cứu CĐM

Cố gắng cứu vãn tài khoản Steam giá trị lớn, Độ Mixi kêu gọi cộng đồng.