Trạm cứu hộ trái tim - Tập 9: Bị bà Lan và Vũ nắn gân, cặp Nghĩa Nhiên chốt nhanh báo thù
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 9: Bị bà Lan và Vũ nắn gân, cặp Nghĩa Nhiên chốt nhanh báo thù

Ở Trạm cứu hộ trái tim tập 9, Nghĩa và An Nhiên quyết định đẩy nhanh kế hoạch báo thù luôn vì mọi thứ đang rất thuận.