Người một nhà - Tập 14: Bà Thư định đầu độc ông trùm
Phim
Người một nhà - Tập 14: Bà Thư định đầu độc ông trùm

Phải chăng bà Thư nghĩ đã tới thời điểm để có thể trả đũa bố con ông Đông?