Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 34: Bà Thu Lê phải trả 2 tỉ để biết thông tin của con gái
Phim
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 34: Bà Thu Lê phải trả 2 tỉ để biết thông tin của con gái

Biết gia đình bà Lê có điều kiện, ông Kỳ đưa ra cái giá 2 tỉ thì mới cung cấp thông tin về đứa con bị thật lạc mấy chục năm qua.