Apple phù phép ra sao để MacBook Air M3 có SSD 256 GB nhanh hơn 82%?
Công nghệ
Apple phù phép ra sao để MacBook Air M3 có SSD 256 GB nhanh hơn 82%?

Kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy cùng cấu hình 8/256 GB, MacBook Air M3 cung cấp tốc độ nhanh hơn so với tiền nhiệm.