Điều gì xảy ra nếu iPhone không được gọi là iPhone?
Công nghệ
Điều gì xảy ra nếu iPhone không được gọi là iPhone?

Apple đã cân nhắc nhiều cái tên trước khi gọi iPhone là iPhone, với một số rất tò mò. Đây là những cái tên khác mà Apple có thể đã sử dụng thay vì iPhone.